Eesti

Määrsõna muuda

siis

 1. Kasutatakse proadverbina, mis annab märku, et lausest ulatub ümbritsevasse teksti viiteseos: asendussõna suunab lugejad otsima lähtevormi. Partikliga siis saab asendada mujal tekstis mainitud või sealt järelduvat aega, sündmust, asjaolu jm.
  Just siis viidigi meid kokku.

  Sünonüümid:
  Tõlked:
 2. Kasutatakse modaaladverbina, mis annab või intensiivistab või kujundab tähendusseoseid teksti osade vahel. Sellises lauses jääb mõistmiseks puudu kontekstist, mis täpsustaks ajahetke.
  Teie ei tea siis midagi?

Partikkel muuda

siis

 1. Väljendab, et küsimusele pole ikka veel vastatud?
  Miks sa siis akna kinni panid?
  Tõlked:
  • niidumari: а (lause lõpus rõhulisena)
  • vene: а (lause lõpus rõhulisena)


Partikkel siis võib eesti suulises kõnes täita järgmisi funktsioone.

1. Ajale ja järgnevusele viitavad siis-partiklid võivad osutada mainitud või teada olevale ajahetkele- või lõigule: sel ajal, sel hetkel; toimuva või toimunu ajalisele ja ruumilisele järgnevusele: seejärel, peale seda; täpsemalt määratlemata temporaalsele tähendusele.

  * Enne mõtle, siis ütle!
  * Edasi tuleb mets, siis küla.

2. Asjaolule osutavad siis-partiklid viitavad küll mingile tekstis, suhtlussituatsioonis ja –kohas vm väljenduvale asjaolule, kuid teevad seda liiga laialt või ebamääraselt.

  * Kas ta töötab ikka siis seal või?
  * Kui vihastas, siis vihastas.
  * Kui ei ole, siis ei ole.

3. Teksti liigendavad siis-partiklid osutavad süžeeüksuste algusele, paiknedes enamasti lausungi alguses.

  * Siis on siin veel lilled ja liblikad.
  * Ja siis ma võtaksin need ka.

4. Partiklit siis kasutatakse lisajana suhteliselt kindlates konstruktsioonides, näiteks loetelus ja alternatiivide esitamisel - siis-partikkel toob neisse uusi osiseid.

  * Sinna sõidavad trammid number üks ja siis number kolm.
  * Või siis on ta hoopis seda tüüpi mees.

5. Värvingupartiklid osutavad, kuidas kõneleja suhtub öeldavasse või toimuvasse.

  * Kas ma sellest siis vähe olen rääkinud või?
  * Kuidas siis niimoodi?
  * Miks sa siis nüüd vait oled?

6. Toimetamispartiklist siis on abi, kui on vaja valikuid edasi lükata ning probleeme tekitanud teksti ümber teha.

  * Siis me noh, lugesime seda niimoodi.
  * Ja kuna see käib siia, siis ee, see käib sinna.


Enamasti täidabki partikkel siis rohkem kui ühte funktsiooni.

Tõlked muuda

Fraasid muuda

Välislingid muuda

Soome muuda

Määrsõna muuda

siis

 1. niisiis, järelikult, seega; siis
 2. siis (tundetooniline partikkel)
  Se on siis kuitenkin totta? – See on siis ometi tõsi?